Vat Savitri Vrat 2020: Pooja Vidhi and Mantra

We are giving detailed Vat Savitri Puja Vidhi which is observed on Vat Savitri Amavasya and Vat Savitri Purnima. The given Puja Vidhi includes all sixteen steps which are part of Shodashopachara (षोडशोपचार) Vat Savitri Puja Vidhi.

1. Dhyana (ध्यान)

Puja should begin with the meditation of Lord Brahma along with His consort Savitri. Dhyana should be done in front of already installed Lord Brahma and Savitri statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on deity.

Vat Savitri Vrat Puja
Vat Savitri Vrat Puja
Vat Savitri Dhyana Mantra in Hindi

Padmapatrasamasinam Brahmanam Cha Chaturmukham।
Upavitadharam Devam Sakshasutrakamandalum॥
Vamotsangata Tasya Savitri Brahmanah Priya।
Adityavarnam Dharmajnam Sakshamalakaram Tatha॥
Dharmarajam Pitripatim Bhutanam Karmasakshinam।
Kaladandadharam Devam Mahisharudhameva Cha॥
Chintayami Cha Devesham Sarvapranihitaya Vai।
Vinam Dadhanam Devarshim Naradam Chintayamyaham॥

2. Avahana (आवाहन)

After Dhyanam, one should chant following Mantra to invoke Lord Brahma with Lokamata Savitri, Satyavrata along with his wife Savitri and Yama Devata by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Vat Savitri Avahana Mantra in Hindi

Brahmana Sahitam Devim Savitrim Lokamataram।
Satyavratam Cha Savitri Yamam Chavahayamyaham॥

3. Asana (आसन)

After Avahana, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti or idol of Lord Brahma with Lokamata Savitri, Satyavrata along with his wife Savitri and Yama Devata to offer them flowers made seat while chanting following Mantra.

Vat Savitri Asana Mantra in Hindi

Brahmana Saha Savitri Satyavatsahita Priye।
Hemasanam Grihyatam Tu Dharmaraja Sureshvara॥

4. Padya (पाद्य)

After offering flowers made seat, offer water to Lord Brahma’s consort Savitri, Dharmaraja Yama and Satyavan’s consort Savitri to wash their feet while chanting following Mantra.

Vat Savitri Padya Mantra in Hindi

Gangajalam Samanitam Padyartham Brahmanah Priye।
Bhaktya Dattam Dharmaraja Savitri Pratigrihyatam॥

5. Arghya (अर्घ्य)

After Padya offering, offer water to Satyavan’s consort Savitri for head Abhishekam while chanting following Mantra.

Vat Savitri Arghya Mantra in Hindi

Bhaktya Samahritam Toyam Phalapushpasamanvitam।
Arghya Grihana Savitri Mama Satyavratpriye॥

6. Achamaniya (आचमनीय)

After Arghya offering, offer water to Lord Brahma along with Savitri for Achamana (water for sipping) while chanting following Mantra.

Vat Savitri Achamaniya Mantra in Hindi

Sugandhi Saha Karpuram Surabhi Svadu Shitalam।
Brahmana Saha Savitri Kurushvachamaniyakam॥

7. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)

After Achamaniya, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Devi Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Panchamritani Mantra in Hindi

Payo Dadhi Ghritam Chaiva Sharkara Madhusamyutam।
Panchamrita Maya Dattam Snanartham Devi Grihyatam॥

8. Snanam (स्नान)

After Panchamrita Snana, offer water to Lord Bhrahma’s consort Savitri, Satyavan along with Savitri and Dharmaraja Yama for the bath while chanting following Mantra.

Vat Savitri Snanam Mantra in Hindi

Mandakinyah Samanitamudakam Brahmanah Priye।
Savitri Dharmarajen Snanartham Pratigrihyatam॥

9. Vastra (वस्त्र)

After Snanam, offer new clothes made of cotton to Satyavan’s consort Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Vastram Mantra in Hindi

Sukshmatantumayam Vastrayugmam Karpasasambhavam।
Savitri Satyavatkante Bhaktya Dattam Pragrihyatam॥

10. Upavita (उपवीत)

After Vastra offering, offer Upavita to Lord Brahma’s consort Lokamata Savitri, Dharmaraja Yama and Satyavan’s consort Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Upavita Mantra in Hindi

Savitri Satyavatkante Dharmaraj Sureshvara।
Savitri Brahmana Sarddhamupavitam Pragrihyatam॥

11. Bhushana (भूषण)

After Upavita offering, adorn Lord Brahma with jewelery while chanting following Mantra.

Vat Savitri Bhushana Mantra in Hindi

Bhushanani Cha Divyani Muktaharayutani Cha।
Tvadarthamupaklriptani Grihana Shubhalochane॥

12. Chandana (चन्दन)

After jewelery offering, offer scent to Devi Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Chandan Mantra in Hindi

Kumkumagurukarpura Kasturirochanayutam।
Chandanam Te Maya Dattam Savitri Pratigrihyatam॥

13. Akshata (अक्षत)

After Chandana offering, offer Akshata (unbroken rice) to Devi Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Akshata Mantra in Hindi

Akshatashcha Surashreshthe Kumkumaktah Sushobhana।
Maya Nivedita Bhaktya Grihana Parameshwari॥

14. Saubhagyadravya (सौभाग्यद्रव्य)

After Akshata offering, offer Haldi, Kumkum, Sindoor as Saubhagya Dravya to Devi Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Saubhagya Dravya Mantra in Hindi

Haridrakumkumam Chaiva Sinduram Kajjalanvitam‌।
Saubhagyadravyasamyuktam Savitri Pratigrihyatam‌॥

15. Pushpa (पुष्प)

After Saubhagyadravya offering, offer flowers to Devi Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Pushpa Mantra in Hindi

Malyadini Sugandhini Malyadini Vai Prabho।
Mayahritani Pujartham Pushpani Pratigrihyatam॥

16. Anga Puja (अङ्ग पूजा)

Now worship those Gods who are body parts of Savitri itself. For that take Chandana, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to idol or image of Savitri with right hand while chanting following Mantra(s).

Vat Savitri Anga Puja Mantra in Hindi

Savitryai Namah Padau Pujayami।
Prasavitryai Namah Janghe Pujayami।
Kamalapatrakshyai Namah Kati Pujayami।
Bhutadharinyai Namah Udaram Pujayami।
Gayatryai Namah Kantham Pujayami।
Brahmanah Priyayai Namah Mukham Pujayami।
Saubhagyadatryai Namah Shirah Pujayami।

17. Atha Brahmasatya Puja (अथ ब्रह्मसत्य पूजा)

After Anga Puja of Savitri, now worship Lord Brahma and Satyavan. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to idol or image of Lord Brahma and Satyavan with right hand while chanting following Mantra(s).

Vat Savitri Brahmasatya Puja Mantra in Hindi

Dhatre Namah Padau Pujayami।
Vidhatre Namah Janghe Pujayami।
Srashte Namah Uru Pujayami।
Prajapataye Namah Medhram Pujayami।
Parameshthine Namah Kati Pujayami।
Agnirupaya Namah Nabhi Pujayami।
Padmanabhaya Namah Hridayam Pujayami।
Vedhase Namah Bahu Pujayami।
Vidhaye Namah Kantham Pujayami।
Hiranyagarbhaya Namah Mukham Pujayami।
Brahmane Namah Shirah Pujayami।
Vishnave Namah Sarvanga Pujayami।

18. Dhupam (धूपं)

After Brahmasatya Puja, offer Dhupa to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Dhupam Mantra in Hindi

Devadrumarasodbhutah Kalagurusamanvitah।
Aghreyah Sarvadevanam Dhupoayam Pratigrihyatam॥

19. Deepam (दीपं)

After Dhupa offering, offer Deep to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Deepam Mantra in Hindi

Chakshurdam Sarvalokanam Timirasya Nivaranam।
Artikyam Kalpitam Bhaktya Grihana Parameshwari॥

20. Naivedya (नैवेद्य)

After Deepam offering, offer Naivedya to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Naivedya Mantra in Hindi

Annam Chaturvidham Svadu Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Maya Niveditam Bhaktya Naivedya Pratigrihyatam॥

21. Phala (फल)

After Naivedya offering, offer fruits to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Phalam Mantra in Hindi

Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavejjanmani Janmani॥

22. Tambula (ताम्बूल)

After Phala offering, offer Tambula (Paan with betel nuts) to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Tambula Mantra in Hindi

Pugiphalam Mahaddivyam Nagavalli Dalairyutam।
Karpuraila Samayuktam Tambulam Pratigrihyatam‌॥

23. Dakshina (दक्षिणा)

After Tambula offering, offer Dakshina (gift) to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Dakshina Mantra in Hindi

Hiranyagarbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me॥

24. Pushpanjali (पुष्पाञ्जलि)

After Dakshina offering, offer Pushpanjali to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Pushpanjali Mantra in Hindi

Savitri Cha Prasavitri Satatam Brahmanah Priye।
Pujitasi Dvijaih Sarvaih Stribhirmuniganaistatha॥
Trisandhyam Devi Bhutanam Vandaniya Sushobhane।
Maya Datta Cha Pujeyam Tvam Grihana Namoastu Te॥

25. Prarthana (प्रार्थना)

Now pray to Lokamata Savitri while chanting following Mantra.

Vat Savitri Prarthana Mantra in Hindi

Savitri Brahmagayatri Sarvada Priyabhashini।
Tena Satyena Mam Pahi Duhkhasamsarasagarat॥
Tvam Gauri Tvam Shachi Lakshmistvam Prabha Chandramandale।
Tvameva Cha Jaganmatastvamuddhara Varanane॥
Yanmaya Dushkritam Sarvakritam Janmashatairapi।
Bhasmibhavatu Tatsarvamavaidhavyam Cha Dehi Me॥
Aviyogo Yatha Deva Savitrya Sahitasya Te।
Aviyogastathaasmakam Bhuyajjanmani Janmani॥

॥ Iti Vata Savitri Puja Vidhih Sampurnah ॥

(Note: This Article is Taking From Drik Panchang For The Informations Purposes, It’s Original Article Here)

Related Posts

Practical Tips for Astrology-Driven Real Estate Success

Practical Tips for Astrology-Driven Real Estate Success

In the world of real estate, where every decision can have a significant impact on your financial future, unconventional approaches are often overlooked. But what if I told you that the stars above could hold the key to unlocking real estate success like never before? Welcome to the realm of astrology-driven property investments. In this blog, we’re about to embark on a journey that merges celestial insights with actionable steps for you to take control of your real estate destiny. So, buckle up and prepare to navigate the housing market with a celestial compass guiding your way.

Read More »
Astrology and Financial Planning: A Winning Combination for Real Estate Wealth

Astrology and Financial Planning: A Winning Combination for Real Estate Wealth

Combine the cosmic wisdom of astrology with the pragmatic world of financial planning to embark on a journey toward real estate wealth. In this blog, we’ll delve into how understanding your zodiac sign can provide valuable insights for making savvy investment choices in the real estate market. Whether you’re a resourceful Virgo or a bold Leo, there’s a financial strategy tailored to your unique astrological profile. Join us as we explore the celestial guidance that can pave the way to real estate success, one star at a time.

Read More »
Maximizing Real Estate Profits with Zodiac Signs: A Personalized Approach

Maximizing Real Estate Profits with Zodiac Signs: A Personalized Approach

Discover a unique and personalized approach to maximizing your real estate profits through the lens of astrology. Your zodiac sign can provide valuable insights into your financial tendencies and preferences. In this blog, we’ll delve into how aligning your investment strategies with your astrological profile can lead to greater success in the competitive world of real estate. Whether you’re an adventurous Aries, a practical Taurus, or any other sign, there’s a strategy that can work harmoniously with your inherent traits. Get ready to explore the stars and the properties with this enlightening journey into the intersection of astrology and real estate.

Read More »
Triple Your ROI with Astrology-Informed Real Estate Strategies

Triple Your ROI with Astrology-Informed Real Estate Strategies

Discover how astrology can potentially triple your real estate ROI. Astrologer Yogendra offers unique insights into timing, property selection, risk assessment, and market trends. Dive into a cosmos-guided real estate journey. Get the free eBook and book a consultation for personalized advice. Your investment strategy may never be the same.

Read More »
Vastu Shastra for Real Estate

Vastu Shastra for Real Estate: Creating Harmonious Property Investments

In the world of real estate, where location, size, and aesthetics often take center stage, there’s an ancient practice that adds a deeper layer of consideration – Vastu Shastra. This age-old Indian architectural science isn’t just about the physical structure; it’s about the energy and harmony within it. In this blog, we dive into how the principles of Vastu Shastra can transform your property investments into more than just transactions – into spaces that resonate with positivity and balance.

Read More »
Astrology-Backed Real Estate Investment Guidance for Extreme Growth

Astrology-Backed Real Estate Investment Guidance for Extreme Growth

Combine your passion for real estate with the wisdom of astrology for extraordinary growth. Our blog introduces you to astrologer Yogendra, who blends real estate expertise with cosmic insights to guide your investment decisions. Discover how celestial forces can align with your goals and potentially lead to remarkable success in the world of property investments.

Read More »